Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komulních odpadů

 

 • sazba poplatku pro poplatníka činí 492 Kč a je tvořena:

 

a) z částky 51 Kč za kalendářní rok
b) a z částky 441 Kč za kalendářní rok - tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok

 

 • nebo sazba 369 Kč - což je sleva za ekologické vytápění (viz. bod b) v odstavci nárok na úlevu poplatku)

 

 • poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku
 • Osvobození a úlevy

 • Od poplatku je v alikvotní výši osvobozena fyzická osoba která je:
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

 • Nárok na úlevu na poplatků má:
  1. Poplatník, který na území dlouhodobě (celoročně) nepobývá (studenti, vojáci, pracovníci ubytovaní mimo obec) ve výši 50 %.
  2. Poplatník, který má trvalé bydliště v domě, vytápěném výhradně ekologickými palivy (plyn,    elektřina, dřevo) ve výši 25 %.                                                                                                                                                     Poskytnuté úlevy se nesčítají, poplatníkovi je poskytnuta úleva v sazbě, která je pro poplatníka výhodnější