Velká Štáhle - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuálně - Kotlíková dotace 4. výzva nebo Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace 4. výzva

Kotlíková dotace 4. výzva nebo Nová zelená úsporám

Vyměňte svůj starý kotel za nový v rámci Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám

„Kotlíková dotace“ je dotační program Ministerstva životního prostředí. Díky penězům z evropských fondů se peníze dostávají přímo k občanům. Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku.

Dotaci v maximální výši 130 000Kč (až 95% ze způsobilých výdajů) můžete získat i vy. Vyměňte svůj starý, ekologicky závadný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu.

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5. Nový a ekologický zdroj tepla je s dotací konečně na dosah.

Cílem programu je do roku 2027 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů.

Jak požádat o kotlíkovou dotaci

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady.

Před podáním žádosti se informujte přímo na svém krajském úřadě. Potřebné informace má k dispozici kraj na svých stránkách, najdete je i na vývěsce krajského úřadu. Pokud preferujete komunikaci po telefonu, zavolejte na speciální telefonní linku kraje.

Jak podat žádost

Žádost se vyplňuje elektronicky.

Od 11. 5. 2022 je pro žadatele zpřístupněna elektronická žádost na adrese https://kotliky.msk.cz

Od 13. 6. 2022 bude možné žádost elektronicky odeslat, vytisknout a spolu s přílohami žádosti doručit na Krajský úřad.

 • Nejprve je třeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí mít platnou emailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do Vaší emailové schránky).
 • Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace přihlásit a vytvořit novou žádost, nebo může pokračovat ve vyplňování již rozpracované žádosti. Rozpracovaná žádost může být vždy pouze jedna.
 • Po vyplnění všech povinných polí (s červenou hvězdičkou) bude možné žádost od 13. 6. 2022 od 10:00h odeslat. Poté je potřeba žádost vytisknout, podepsat žadatelem a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit osobně na podatelnu Krajského úřadu, poštou nebo datovou schránkou.

Přílohy se dokládají pouze v listinné formě (nevkládají si elektronicky).

Seznam dokládaných příloh:

 • Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje
 • Čestné prohlášení – Údaje o členu domácnosti
 • Doklady prokazující přijatelnost členů domácnosti z hlediska splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti

V relevantních případech budou dále doloženy:

 • Souhlas s realizací dílčího projektu
 • Závazná objednávka – dokládá se pouze v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle
 • Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle
 • Doklady prokazující, že některý člen domácnosti má ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis – v případě, že na adrese místa realizace dílčího projektu je provozována podnikatelská činnost, nebo je nemovitost, resp. její část předmětem nájmu / pachtu
 • Plná moc - v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti

Bližší informace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci v příloze Dotační program.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

O peníze na nový kotel mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše třemi bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu

Nová tepelná zařízení musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisí.

 • Povinná spolupráce s odborníkem

Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace.

 • Zpětné čerpání dotace

Proplácení dotací probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Peníze za projekt i stavební práce

Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje, napříč republikou se tak mohou lišit.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Kdo může žádat o Novou zelenou úsporám

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Bonus za využití více opatření v rámci Nová zelená úsporám

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik získáte

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).

Typy podporovaných produktů v kotlíkové dotaci

 • Tepelné čerpadlo – nejvýše 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – nejvýše 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – nejvýše 130 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – nejvýše 100 000 Kč

Typy podporovaných produktů v Nové zelené úsporám

Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 50 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Co je potřeba doložit pro žádost u Kotlíkové dotace:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle u Kotlíkové dotace:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy

 

Co je potřeba doložit pro žádost u Nová zelená úsporám:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně u Nová zelená úsporám:

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

 
 
 

Kdy a kde můžete o Kotlíkovou dotaci žádat

O kotlíkovou dotaci žádejte na svém krajském úřadě. Stačí vyčkat, až váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Jednotlivé kontakty na kraje naleznete zde.

Hledáte bližší informace k dotacím ve svém kraji? Sledujte webové stránky svého krajského úřadu.

 

Kdy a kde můžete o Novou zelenou úsporám žádat

Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Leták kotlíkové dotace

 

Přílohy

Leták na web - kotlíkové dotace.pdf

Leták na web - kotlíkové dotace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,88 MB

1652179418_Kotlikove_dotace_2022.zip

1652179418_Kotlikove_dotace_2022.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 7,82 MB

1652179418_Kotlikove_dotace_2022.zip

1652179418_Kotlikove_dotace_2022.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 7,82 MB
Datum vložení: 12. 5. 2022 8:49
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2022 10:22
Autor: Správce Webu